Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Meer dan 30 jaar - Barend en Diny Bloem

Meer dan 30 jaar

Saint Laurent, eind 2001
 
Meer dan 30 jaren …
 
“Meer dan 30 jaren” is een klein blaadje waarin iemand met weinig woorden wil zeggen die meer dan 30 jaren omvatten. Eenmaal per jaar komt hij bij u aan de deur met de scheurkalender “La bonne semence”. De lange man met de lange baard. Wat bewoog deze man om dit zoveel jaren te doen. Waarom bleef hij zo velen jaren deze arbeid verrichten. Hij groeide op in Nederland. Zijn ouders hadden een boerderij en hij hield zelf ook veel van de beesten. Was een getrouwe hulp voor zijn ouders. Op 12 jarige leeftijd mocht hij zijn Heiland leren kennen toen hij samen met zijn moeder in gebed was. Zijn moeder had dezelfde kalender als “La bonne semence”. Van de blaadjes voor elke dag hebben velen veel in zijn leven betekend voor zijn leven met de Heer en tot opbouw van zijn geloofsleven. Op 31-jarige leeftijd verliet hij de boerderij en zijn ouders die heel veel van hem hielden. Vaders woorden waren, mijn beste jongen, als God je roept moet je gaan, maar mijn leven is voorbij. Op 41 jarige leeftijd wist hij zich geroepen om naar Suriname te gaan, daarna naar Frans Guyana. In Cayenne was hij thuis bij de familie Willi Gyger en werkte met hen in de gemeenschap Chrétienne Évangélique. Vandaaruit ook door geheel Frans Guyana.
Één van de meerdere werken die hij mocht doen was van huis tot huis gaan, om met de Bijbel en de scheurkalender en de traktaten Gods woord in de gezinnen te brengen. Steeds weer met de bede in het hart dat de zegen die hijzelf heeft mogen ervaren, ook heel velen anderen ten deel zal vallen. Open steeds weer uw Bijbel, lees het, onderzoek het en graaf erin. In die korte tijd dat u hier op aarde bent. Als u de Heer Jezus heeft gevonden, dan heeft u alles gevonden, maar als u Hem mist, mist u alles. En dat is voor eeuwig.
Hij die mij genade gaf, om alles te verlaten en meer dan 30 jaren onder u te mogen dienen, wil ook u zo graag bij Zich hebben om voor eeuwig bij Hem te zijn Joh. 17: 24.
In 1Petrus 3 staat het zo mooi: De Heer Jezus stierf als de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat Hij ons tot God zal brengen. Hij heeft de reiniging van de zonden volbracht en zit aan de rechterhand van God in de hemel.
De Heer Jezus riep aan het kruis uit: mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten. Riep ook uit voordat Hij stierf: het is volbracht. Een versje zegt: waar zul je zijn in de eeuwigheid.
Daar ik dit jaar door Gods genade de leeftijd van 77 jaar heb bereikt, schrijf ik u deze woorden. Dit jaar hoop ik nog rond te gaan met de kalender 2002. Verder weet ik het niet. Wellicht zullen dan anderen bij u komen of u kunt ze in de boekwinkel vinden. Ik wil u bij deze heel hartelijk bedanken voor de vriendelijkheid en vertrouwen die ik bij zeer velen mocht ervaren.
Ik beveel u bij Gods hoede aan.
 
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
 
Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
 
Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
 
Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij v¢¢r U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.
 
PS:
Eind 2001 schreef broeder Henk Kreuger de hierboven genoemde woorden. In de daarop volgende 15 jaren ging Henk door met het verspreiden van de kalenders. Hij wist zich gedreven door de liefde van zijn Heer en Heiland.
 
Henk was geen man van “feesten”. Op 23 september 2016 klonken voor Hem de woorden:
 
Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienaar, …  ga in tot het feest van uw Heer.
 
Gekroond met uw heerlijkheid,
Zing ik nu voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.
 
 
De begrafenis heeft op 26 september onder grote belangstelling plaatsgevonden te St.Laurent (Frans Guyana)