Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 3 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 3 Barend en Diny

Apeldoorn, september 2010
 
 
 
Beste vrienden van Barend en Diny,
 
 
Hieronder leest u een brief van Barend en Diny over de reis van Barend naar Frans Guyana in juni jl. U kunt daaruit begrijpen dat de mensen daar zijn bezoek fijn vonden en dat Barend er zelf ook door is gezegend.
Wij hebben ons commissielid Ab Luesink gevraagd hem op een deel van zijn reis te vergezellen, opdat wij zelf ook meer betrokken en geïnformeerd worden.
Hij schrijft:
 
Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn 10-daagse reis naar Suriname en Frans Guyana. Ik ben in een gebied geweest waar het leven heel anders is dan hier in het welvarende westen. Er is veel minder goed voorzien in de eerste levensbehoeften en het leeftempo is veel rustiger. Mensen hebben nog tijd voor elkaar, tijd voor onderling contact. Ik geloof dat er ook een vruchtbaarder bodem is om het evangelie te verspreiden dan in Nederland. Daarom geloof ik dat onze Heer graag zou willen dat deze bodem wordt bewerkt, zodat mensen tot kennis van Hem komen en Zijn gemeente in dit gebied wordt versterkt en uitgebreid. Ik geloof dat Barend een verbindende en versterkende rol kan hebben als hij regelmatig in dit gebied kan zijn, bv. 3 of 4 maal per jaar een aantal weken om o.a.:
• de samenwerking van de leiders van de verschillende plaatselijke gemeentes te bevorderen, zodat deze gemeentes elkaar onderling kunnen versterken met hun gaven
• onderwijs te geven, bv. over de relaties binnen het huwelijk en gezin zoals Gods Woord die ziet (er zijn veel relatieproblemen)
• tijdelijke ondersteuning te geven aan gemeentes die het moeilijk hebben zoals die in St. Laurent en Mana en te helpen om deze gemeentes zelfstandig te laten functioneren
Daarnaast zou het ook mooi zijn als er vanuit Nederland, behalve de ondersteuning op geestelijk gebied, waar Barend zijn roeping in heeft er ondersteuning zou kunnen zijn op het gebied van de meer materiële behoeften, zoals onderwijsmateriaal of hulp bij de bouw van een kerkgebouw of andere projectmatige behoeften. Dat is misschien een mogelijkheid voor de toekomst als deze behoeften concreter geïnventariseerd zijn.
 
Wij steunen Barend van harte in zijn voornemen om in november opnieuw naar Frans Guyana af te reizen, opdat wat in gang gezet is voortgang zal hebben.
Wij vragen u om uw gebed voor die gemeenten daar – dat zij zullen groeien in liefde en geloof, en voor Barend en Diny – dat ze worden toegerust in deze dienst aan de gelovigen en aan de Heer.
Als u het in uw hart hebt/krijgt dit werk en Barend en Diny ook financieel te helpen zullen wij u zeer dankbaar zijn. Het is goed en nodig.
U kunt daarbij gebruik maken van onderstaande rekeningnummers.
 
Een hartelijke groet,
namens de “Vriendenkring”
 
J.Siegelaar
voorzitter
 
Lieve vrienden,
 
Verslag bezoek Suriname en Frans Guyana.
Het is bijna drie maanden geleden dat ik terugkeerde van mijn bezoek aan Suriname en Frans Guyana waar ik zes weken verbleef. In die periode bezocht ik een tiental gemeentes van Paramaribo tot Cayenne (400km). Ik had gesprekken met de oudsten en kinderclubleiders en ontmoette vele bekenden. De laatste tien dagen werd ik vergezeld door Ab Luesink, vriend en broeder uit onze gemeente.
 
Een deel van de tijd werd ik vergezeld door Petrus Pinas uit Moengo (Suriname). Ik ken Petrus van de tijd dat hij als vluchteling in een vluchtelingkamp woonde tijdens de Surinaamse binnenlandse oorlog. Petrus en zijn gezin keerde na de oorlog weer terug naar Suriname. Hij voelde echter de roeping om evangelisatiewerk te doen onder zijn eigen volk in Frans Guyana. Daarvoor komt Petrus elk weekend naar St. Laurent. Eerst 50km met de auto, dan de rivier over om vervolgens per fiets naar een “village” te rijden buiten St. Laurent. Hij doet dit al ruim tien jaar!
Met Petrus heb ik in de omgeving van St. Laurent een aantal gemeentes bezocht. Met behulp van een computer en een beamer konden we in de dorpen, op een groot scherm in de buitenlucht, een evangelisatiefilm vertonen. Publiek verzekerd!
Mijn bezoek was voornamelijk geconcentreerd op St. Laurent en omgeving. Het was goed te zien dat er een evangelisch getuigenis is en ook aandacht is voor de kinderen. Er was ook gelegenheid voor speciale studies. De gemeentes weten zich gesteund door mijn aanwezigheid.
 
Plannen voor de toekomst.
De gemeente die samenkomt in de “Eglise Chrétienne Evangélique” te St.Laurent heeft mijn bijzondere aandacht. Het kerkgebouw in St. Laurent is centraal gelegen nabij het centrum en op loopafstand van de rivier. Op het terrein staat een eenvoudige woning die door broeder Henk Kreuger wordt bewoond. Overdag is er veel aanloop van mensen die voor een praatje komen of om gewoon even uit te rusten. Het gebruik maken van sanitair is ook vaak een aanleiding om even aan te komen. Gezien de leeftijd van broeder Henk (86j.), is het belangrijk, om over de toekomst van de gemeente op deze locatie na te denken. Daarvoor wil ik me de komende tijd graag in het bijzonder inzetten, mede doordat er momenteel te weinig mensen zijn die verantwoordelijkheid kunnen of willen dragen.
 
Voor de volgende reis in november a.s. zal ik de volgende punten nader uitwerken:
• Mogelijkheden onderzoeken om het kerkgebouw en de accommodatie die er is op langere termijn optimaal te gebruiken
• Ondersteuning in materiaal voor de diverse kinderclubs
• Ondersteuning in het leren van liederen
• Voorzien in schriftelijke Bijbelcursussen voor de leiders van de verschillende gemeentes
• Bespreking met gemeenteleiders om samenwerking te bevorderen
• Ondersteuning van Petrus Pinas om zijn werk onder de Surinamers in Frans Guyana uit te breiden
 
Roeping en ondersteuning
Mijn bediening is primair gericht op geestelijke support om de gemeente te helpen haar verantwoordelijkheden te ontdekken en te laten groeien naar daadkrachtige zelfstandigheid.
Wij zijn dankbaar dat de mogelijkheid er is om een deel van het jaar te kunnen besteden aan het gebied waarvoor we een roeping van de Heer ervaren. We beseffen dat dit alleen gerealiseerd kan worden als anderen hier ook hun aandeel aan bijdragen. Gebed tot onze Heer om Zijn leiding is hierbij onmisbaar. Het gaat om Zijn gemeente en wij mogen daarin zijn medearbeiders zijn. Ik ben dankbaar dat Ab Luesink een deel van de reis heeft meegemaakt en dat hij een voorstelling heeft kunnen maken van de situatie. We worden ondersteund door onze plaatselijke gemeente “De Ontmoeting” te Apeldoorn en enkele broeders uit de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo uit Oldebroek. Extra ondersteuning is nodig om optimale aandacht op langere termijn te kunnen blijven geven.
Naast de voorbereiding en het verblijf in het z.g. Marowijnegebied, is er nog ruimte om in Nederland dienstbaar te zijn. Voor de komende tijd heb ik een aantal spreekbeurten en Bijbelstudies geagendeerd.
Diny staat volledig achter de roeping. Zonder haar liefdevolle en optimale inzet zou het niet mogelijk zijn om deze weg te gaan. Zij voorziet voor een groot deel in het huishoudelijke budget. Het vergroten van de financiële ondersteuning ten behoeve van onderhoud van het gezin is een punt van voortdurend gebed. Misschien dat er in de toekomst ook voor mij gekeken moet worden naar een maatschappelijke betrekking die zich laat combineren met de geplande reizen. We zijn hierin afhankelijk van de weg die onze Heer ons wijst. Jullie voorbede en medeleven stellen wij in deze zeer op prijs.
 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny